Praktijk voor Fysiotherapie van Poppel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk van Poppel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:

- Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.  De doeleinden zijn daarbij : het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD) , het verzorgen van de financiële administratie, het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken, het verwerken van declaraties of banktransacties. In verband met deze doeleinden zullen wij de onderstaande algemene persoonsgegevens aan u vragen. (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mail). Daarnaast hebben we ook enkele  bijzondere persoonsgegevens (BSN en identificatie middels of paspoort, of rijbewijs  of ID kaart).

- Wij de verwerking van uw persoonsgegevens  beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen zgn. verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

- Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Wij hanteren een Gebruikersnaam en Wachtwoordbeleid op al onze systemen. Alle personen die namens de praktijk van Poppel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan . Er worden back ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- U recht heeft op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben . Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van de bovengenoemde verwerkingen voor de periode van 15 jaar (bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Als praktijk voor fysiotherapie Guus van Poppel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan u dit doen via de contactpagina.